Ang mga pasyente ng AIDS ay nagsampa ng kaso sa Ohio upang ihinto ang mga iligal na paghihigpit sa pag-access ng gamot sa AIDS

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Ang Hukom ay nagbibigay ng Temporary Restraining Order na humahadlang sa mga bagong tuntunin na magkabisa. Ang demanda ay nagsasaad ng Kagawaran ng Kalusugan ng Ohio, “…bigong sumunod Ang proseso ng paggawa ng batas sa batas ng Ohio…” sa mga pagbabago sa panuntunan na, “…arbitraryong itatanggi ang pagpopondo para sa mga potensyal na nakapagliligtas-buhay na mga gamot sa mga Ohioan na nahawaan ng HIV o dumaranas ng mga sintomas na nauugnay sa AIDS.”


COLUMBUS, OH (Nobyembre 3, 4:30pm Eastern)—BREAKING NEWS–BINIGYAN ng Korte ang Mosyon ng mga nagsasakdal para sa isang Temporary Restraining Order (TRO). Ang preliminary injunction hearing ay naka-iskedyul para sa Martes, Nobyembre 15 sa 1:30 pm Ang kasalukuyang mga tuntunin ay nananatili sa lugar.


Tatlong pasyente ng Ohio AIDS na matagal na ring tagapagtaguyod ng HIV/AIDS ang nagsampa ng kaso laban sa Theodore E. Wymyslo, MD, Direktor ng Ohio Department of Health (ODH) naghahanap ng utos sa, “…upang hikayatin ang Kagawaran ng Kalusugan ng Ohio at ang Direktor nito na ipatupad ang isang tuntunin na hindi wastong pinagtibay...at kung saan ay arbitraryong tatanggihan ang pagpopondo para sa mga potensyal na nakapagliligtas-buhay na mga gamot sa mga Ohioan na nahawaan ng HIV o dumaranas ng mga sintomas na nauugnay sa AIDS.” Ang reklamo ay inihain noong Miyerkules Nobyembre 2nd, sa Court of Common Pleas, Franklin County, Ohio (Case number 11CVH-11-13646) sa ngalan ng Ohioans Eddie Hamilton, William Booth at Si David Baker ng mga abogado sa Dinsmore & Shohl LLP. Nakasaad din sa reklamo, "Dahil nabigo ang Ohio Department of Health at ang Direktor nito na sundin ang proseso ng paggawa ng batas sa Ohio, dapat makita ng Hukumang ito na hindi maipapatupad ang iminungkahing tuntunin."

Kasabay ng pagsasampa ng kaso at ang aplikasyon para sa (o pagbibigay ng) pansamantalang utos, ang mga nagsasakdal, kasama ang mga tagapagtaguyod mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) at mga abogado mula sa Dinsmore & Shohl LLP, nag-host ng press conference (at teleconference) sa Columbus, Biyernes, Nobyembre 4th.

Ang katalista para sa legal na aksyon ay lumitaw noong huling bahagi ng Setyembre 2011, nang ang mga opisyal ng kalusugan ng Ohio ay gumawa ng mga panghuling hakbang upang isagawa ang malamang na ilan sa mga pinakamalubhang pagbabago sa pagiging kwalipikadong medikal at pinansyal sa isang programa ng tulong medikal ng gobyerno sa buong bansa—mga probisyon na magrarasyon ng pangangalagang pangkalusugan sa Ohio, at bigyan ang Direktor ng Ohio Health Department ng unilateral, arbitraryong kontrol sa kung sino ang gagawa at kung sino ang hindi nakakakuha ng ADAP. . Nagbabago ang panuntunan, na nakatakdang magkabisa sa Nobyembre 4th, lubhang bawasan ang pagiging karapat-dapat ng mga indibidwal para sa mga na-beleaguered ng Ohio AIDS Drug Assistance Program (ADAP), isa sa pambansang network ng mga programang pinondohan ng pederal at estado na nagbibigay ng mga panggagamot sa HIV na nagliligtas-buhay sa mababang kita, hindi nakaseguro, at kulang sa insurance na mga indibidwal na may HIV/AIDS.

"Ang medikal at pinansyal na pamantayan na nasa puso ng mga pagbabago sa panuntunang ito sa Ohio ay pagpatay sa pamamagitan ng proxy, payak at simple," sabi William Booth, isa sa mga nagsasakdal sa aksyon at kasama ang grupo, 'Miami Valley Positives for Positives' ng Dayton. "Bagama't hindi lahat ng programa ay maaaring makuha ng dolyar, ang mga pamamaraan sa pagpigil sa gastos at pinaghihigpitang pagiging karapat-dapat sa medisina ay pinipilit ang Ohio sa isang sistema kung saan ang Kagawaran ng Kalusugan ng estado ang magpapasya kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Iyon ang dahilan kung bakit inihain namin ang legal na aksyong ito: upang ihinto ang gayong draconian—at ang pinaniniwalaan naming ilegal—ang aksyon.”

"Ang pagpapalit ng pamantayan sa pagiging kwalipikadong medikal ng Ohio para sa ADAP nito, tulad ng pagbabawas ng kwalipikadong bilang ng CD4 mula 350 pababa sa 200, gaya ng ginagawa ng pagbabago ng panuntunang ito, ay talagang isang paraan ng pagrarasyon ng mga gamot sa HIV na nagliligtas-buhay," sabi Si David Baker, isa pa sa mga nagsasakdal sa aksyon at kasama ang grupo, 'AIDS Awareness Ministry through the Church of Christ in Christian Union' na nakabase sa labas ng North Church sa North side ng Columbus. "Ang pagbabagong ito ay walang ginagawa upang malutas ang listahan ng paghihintay at makagambala sa mga indibidwal na patuloy na umiinom ng kanilang mga gamot, na naglalagay sa kanila sa panganib na magkaroon ng paglaban sa droga sa mga gamot at posibleng magkasakit. Hindi rin ito isang diskarte na matipid para sa mga opisyal ng kalusugan, pulitiko—o mga nagbabayad ng buwis sa Ohio—dahil mas murang pigilan ang pag-unlad ng sakit sa mga gamot kaysa sa pagbabayad para sa mga advanced na sakit na maaaring mangailangan ng mga pagbisita sa emergency room o pananatili sa ospital na darating. na may mas mataas na gastos sa estado sa daan.”

“Pinapahintulutan din ng mga bagong panuntunang ito ang Direktor ng Ohio Department of Heath na unilateral na ibaba ang mga alituntunin sa pagiging karapat-dapat sa pananalapi ng programa sa isang kita na kasingbaba ng 100% ng Federal Poverty Level— $11,000 lang taun-taon—kahit na ang mga gamot sa HIV na nagliligtas-buhay ng parehong indibidwal ay maaaring nagkakahalaga ng $12,000 o higit pa kada taon,” sabi Eddie Hamilton, isa pa sa mga nagsasakdal sa aksyon at kasama ng grupo, 'ADAP Educational Initiative' na nakabase sa Columbus. “Naghintay din ang mga opisyal ng Departamento ng Kalusugan hanggang sa huling posibleng sandali upang ihain ang mga pagbabago sa panuntunang ito, at ang partikular na mga salita ng mga pinagtibay na pagbabagong ito ay HINDI kasama nang malinaw at kitang-kita sa aktwal na teksto ng mga iminungkahing pagbabago, ngunit inihain bilang mga apendise. Sa wakas, nabigo ang estado na isagawa ang mga kinakailangang pampublikong pagdinig sa mga pagbabagong ito. Hindi lamang binabago ng panuntunang ito ang masamang gamot, tila masama ang mga ito ayon sa batas."

"Ang mga opisyal ng kalusugan ng estado ay hindi sumunod sa batas habang pinasimulan ang mga pagbabago sa panuntunang ito para sa programang gamot nito sa AIDS, at bilang resulta, ang estado ngayon ay naglalagay ng hindi mabilang na bilang ng mga mahihinang Ohioan na nabubuhay na may HIV o AIDS sa panganib na magkasakit o mamatay," sabi Thomas Hess, kasosyo sa Dinsmore at Shohl LLP. “Dahil dito, kami ay naghahanap ng pansamantala, paunang at permanenteng mga utos mula sa Korte upang pigilan ang Ohio na gumamit ng mga iligal na pamamaraan, tulad ng mga maling pamamaraan sa pagbabago ng panuntunan na binanggit, upang kontrolin ang mga gastos sa programa ng gamot sa AIDS ng estado sa pamamagitan ng pagsisimula ng ganoong kalubha at potensyal na nagbabanta sa buhay. mga paghihigpit na nakabatay sa pananalapi at medikal.”

"Bukod pa rito, lumilitaw na may mga potensyal na salungatan sa mga bagong panuntunan ng Ohio mula sa isang pederal na pananaw at may ilang mga deadline at kinakailangan sa pagbibigay," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isang tagasuporta ng demanda. “Kung ang mga bagong panuntunang ito ay lumalabag sa batas ng pederal at estado, ang mga tuntunin ng Departamento ng Kalusugan ng Ohio ay dapat na walang bisa ng Korte at sa ilalim ng mga alituntunin ng Joint Committee on Agency Rule Review ng estado, dahil lumampas ang mga ito sa awtoridad ng ahensyang gumagawa ng panuntunan.”

Pangkalahatang Background sa AIDS Drug Assistance Program at Ohio's ADAP (mula sa demanda)

Ayon sa US Department of Health and Human Services, ang Ryan White Program ay nakikipagtulungan sa mga lungsod, estado, at mga lokal na organisasyong nakabatay sa komunidad upang magbigay ng mga serbisyong nauugnay sa HIV sa mahigit kalahating milyong tao bawat taon. Ito ang pinakamalaking programang pederal na eksklusibong nakatuon sa pangangalaga sa HIV/AIDS. Ang programa ay para sa mga indibidwal na nabubuhay na may HIV/AIDS na walang segurong pangkalusugan (pampubliko o pribado), walang sapat na saklaw sa pangangalagang pangkalusugan, o kulang sa pinansiyal na mapagkukunan upang makuha ang pangangalaga na kailangan nila para sa kanilang sakit sa HIV. Dahil dito, pinupunan ng Ryan White HIV/AIDS Program ang mga kakulangan sa pangangalaga na hindi sakop ng ibang mga pinagmumulan ng pagpopondo.

Ang Ryan White Act ay lumikha ng ilang mga programa, na tinatawag na Parts, upang matugunan ang mga pangangailangan para sa iba't ibang komunidad at populasyon na apektado ng HIV/AIDS. Ang Bahagi B, na pinag-uusapan sa kasong ito, ay nagbibigay ng mga gawad sa lahat ng 50 estado, kasama ang mga teritoryo ng US, upang mapabuti ang kalidad, kakayahang magamit, at organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo ng suporta sa HIV/AIDS. Ang isang bahagi ng mga gawad ng Part B ay ang AIDS Drug Assistance Program (ADAP), na nagbibigay ng mga gamot para sa paggamot sa sakit na HIV. Ang mga gamot na iyon ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $10,000-$12,000 bawat taon bawat pasyente.

Ang Kagawaran ng kalusugan ng Ohio ay unang nagpasimula ng mga panuntunan upang ipatupad ang Ryan White Program nito noong 1991. Upang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo sa ilalim ng programang Ryan White part B ng Ohio, dapat matugunan ng isang indibidwal ang lahat ng sumusunod na kinakailangan: (1) Ang indibidwal ay dapat na residente ng Ohio ; (2) Ang indibidwal ay dapat na may napatunayang impeksyon sa HIV; at (3) Ang pamilya ng indibidwal o indibidwal ay dapat magkaroon ng kabuuang kita, hindi kasama ang mga buwis at anumang ipinag-uutos na pagbabawas sa pagreretiro na nakakatugon sa mga patnubay sa pananalapi na itinatag ng direktor. Ang mga patnubay sa pananalapi ay dapat na batay sa halaga ng pagpopondo na magagamit para sa programang Ryan White na bahagi B at porsyento ng kita sa kahirapan.

Kasalukuyang Panuntunan ng Ohio hindi naglalaman ng mga paghihigpit na nakabatay sa medikal para sa pagiging karapat-dapat, maliban sa pangangailangan na ang indibidwal ay may napatunayang impeksyon sa HIV.

Mga detalye ng Dalawang Pagbabago sa Mga Panuntunan sa pagiging karapat-dapat ng ADAP ng Ohio (mula sa demanda)

  • Una, ang Iminungkahing Panuntunan ay magbibigay sa Direktor ng Departamento ng Kalusugan ng Ohio ng unilateral na paghuhusga “anumang oras” upang bawasan ang pinakamataas na threshold ng kabuuang kita ng pamilya mula 300 porsiyento ng FPL hanggang sa pinakamababang 100 porsiyento ng FPL. Kung ginamit ng Direktor ang awtoridad na iyon, nangangahulugan iyon na, noong Hulyo, 2011, ang isang indibidwal na may kabuuang kita na $ 11,000 bawat taon Masyadong malaki ang kita para maging karapat-dapat para sa Ryan White Program ng Ohio—kahit na ang mga gamot sa HIV ng indibidwal na iyon ay maaaring nagkakahalaga ng $12,000 bawat taon.
  • Pangalawa, ang Iminungkahing Panuntunan ay magpapataw ng ilang mga medikal na alituntunin upang matukoy ang priyoridad kung saan ang mga karapat-dapat na tatanggap ng Ohio ay makakatanggap ng mga pondo ng Ryan White Program kung mayroong listahan ng naghihintay para sa mga pondong iyon.

Kasaysayan ng Pamamaraan ng Pag-ampon ng Iminungkahing Pagkakataon ng Panuntunan ng Ohio (mula sa demanda)

  • Ni ang mga bagong alituntuning medikal o ang mga bagong alituntunin sa pananalapi ay hindi nakapaloob sa aktwal na teksto ng Iminungkahing Panuntunan. Sa halip, ang mga ito ay nakadetalye sa Appendix A at Appendix B, ayon sa pagkakabanggit, na naka-attach sa kasalukuyang bersyon ng Iminungkahing Panuntunan.
  •  (Ang mga ganitong pagbabago) ay nangangailangan ng pampublikong pagdinig nang hindi bababa sa 31 araw at hindi hihigit sa 40 araw pagkatapos ipahayag ang isang iminungkahing tuntunin. Kung may anumang makabuluhang pagbabago ang nangyari sa iminungkahing tuntunin pagkatapos ng pampublikong pagdinig, ang ahensya ay dapat magsagawa ng karagdagang pampublikong pagdinig upang makatanggap ng komento sa mga makabuluhang pagbabagong iyon.

Mga Listahan ng Paghihintay ng ADAP sa buong bansa

Bilang ng Oktubre 27th, mayroong 6,689 na indibidwal sa 12 estado sa waiting list para ma-access ang mga gamot sa HIV/AIDS na nagliligtas-buhay sa pamamagitan ng ADAP. Sa kasalukuyan, ang Ohio ay walang mga pasyente sa listahan ng naghihintay ng ADAP, bagama't sa nakalipas na taon, ang estado ay may daan-daang naghihintay ng tulong mula sa ADAP minsan—na may mataas na 485 Ohioans sa listahan ng naghihintay ng ADAP nito noong Hunyo 30, 2011.

Bagama't ang mga iminungkahing pagbabago sa panuntunan ng Ohio ay maaaring lumilitaw na sa simula ay makatipid ng pera sa estado sa maikling panahon, sa huli ay hahantong ito sa mas mataas na gastos sa medikal sa estado habang ang mga nawalan ng karapatan na mga pasyente ng AIDS ay nagkasakit at humingi ng emerhensiyang pangangalaga sa mga ospital sa paligid ng estado—isang bagay na malayo. mas mahal at hindi gaanong naaangkop sa klinika.

Sa buong bansa, ang mga ADAP ay naglilingkod sa mahigit 165,000 katao, na bumubuo sa isang katlo ng mga tao sa paggamot sa AIDS sa US Sa kasamaang palad, ang pangangailangan para sa mga programang ito ay lumalawak bawat taon, dahil parami nang parami ang mga taong nahawaan at na-diagnose na may HIV/AIDS; taun-taon libu-libong bagong diagnosed na mga pasyente ng HIV ang pumupunta sa mga ADAP dahil hindi nila kayang bayaran ang kanilang mga gamot.

 

Hinaharang ng Hukom ang Mga Panuntunan ng Ohio Tungkol sa Tulong sa Gamot sa AIDS
Itinatampok ng protesta ng "Araw ng mga Patay" ang mga presyo ng gamot sa Gilead