Inilunsad ng AHF ang panukala sa balota ng SF para 'Ihinto ang Pagpepresyo ng Runaway Drug'

In Pagtatanggol ng AHF

 

Kumperensya sa Pagsusukat sa Balota Huwebes, ika-15 ng Nob. 11:00am PT, mga hakbang ng SF City Hall

Ang panukalang-batas sa balota ay naganap pagkatapos ng presyo ng sariling Gilead Sciences ng Bay Area sa bagong four-in-one na paggamot sa AIDS, Stribild, sa $28,500 bawat pasyente, bawat taon—higit pa sa kinikita ng karamihan sa mga pasyente ng AIDS sa US sa isang taon. Ang panukala sa balota na sinusuportahan ng AHF ay naglalayong pigilan ang mga gastos sa pagbili ng inireresetang gamot ng lungsod; nagsusulong na mag-host din ng mga forum sa pagpepresyo ng droga sa SF at mga protesta sa punong-tanggapan ng Foster City ng Gilead Wed. & Huwebes.

SAN FRANCISCO (Nobyembre 13, 2012)—AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay magho-host ng a PRESS CONFERENCE, Huwebes, Nobyembre 15, 2012 sa 11:00am Pacific Time (PT) sa mga hakbang ng City Hall ng San Francisco (1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, SF, CA 94102) upang ipahayag ang paghahain nito ng panukala sa balota sa San Francisco upang payagan ang mga botante na timbangin ang na nag-uutos sa mga opisyal ng gobyerno ng San Francisco na, “…gamitin ang lahat ng pagkakataon na taglay ng pamahalaang munisipyo para pababain ang presyo ng mga inireresetang gamot.” Ang dahilan para sa iminungkahing panukala sa balota ng San Francisco ay ang pagkabigo ng mga tagapagtaguyod ng AIDS sa balita na sa loob ng ilang araw ng sariling Bay Area Gilead Sciences' Setyembre Ang pag-apruba ng FDA sa bagong four-in-one na kumbinasyon ng paggamot sa AIDS na Stribild, ang kumpanya ng gamot ay agad na nagpresyo Stribild sa $28,500 bawat pasyente, bawat taon, Wholesale Acquisition Cost (WAC)—na mas mataas na 37% kaysa sa presyo ng pinakamahusay na nagbebenta ng three-in-one na paggamot sa AIDS ng Gilead, ang Atripla—higit pa sa kinikita ng karamihan sa mga pasyente ng AIDS sa US sa anumang partikular na taon.

"Ang kanaryo sa minahan ng karbon ng runaway na pagpepresyo ng droga ay Gilead," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang labis na pagpepresyo ng Gilead sa mga gamot na ito sa AIDS ay bumubuo ng mga rekord na kita para sa kumpanya at $54 milyon sa taunang suweldo para sa CEO nito, si John Martin, na ginagawa siyang ikasampung pinakamataas na bayad na executive sa bansa. Sa kasamaang palad, ito ay kapinsalaan ng mga programa ng ADAP at Medicaid ng estado, ang pinakamalaking bumibili ng mga produkto ng Gilead, at ang mga taong may HIV/AIDS na umaasa sa mga programang ito ngunit hindi ma-access ang mga ito dahil sa mga hadlang sa pagpopondo. Ang isang estado na kasinglawak at makapangyarihan gaya ng California, at isang Lungsod tulad ng San Francisco, ay maaari at dapat na gumamit ng kapangyarihan nito upang manindigan sa mga kumpanya ng droga tulad ng Gilead. Iyon ang dahilan kung bakit direkta naming dinadala ang isyung ito sa mga tao ng San Francisco sa pamamagitan ng aming panukala sa balota.”

“$28,500 bawat pasyente, bawat taon para sa bagong four-in-one na gamot sa AIDS ng Gilead na Stribild—isang gamot na sa maraming paraan ay isa pang gamot na 'ako rin' na nag-aalok lamang ng bahagyang mas mahusay na bisa para sa isang halaga ng Cadillac—ay naglalarawan kung gaano naging hindi napapanatiling pagpepresyo ng gamot. ,” sabi Dr. Lisha Wilson, Direktor ng Medikal, San Francisco Healthcare Centers, AIDS Healthcare Foundation. “Ang $28,500 ay higit pa sa karamihan ng aking mga pasyente—at, sa katunayan, karamihan sa mga pasyente ng AIDS sa US—ay kumikita sa anumang partikular na taon. Nililimitahan ng pagpepresyo ng runaway na gamot ang pag-access sa nagliligtas-buhay na mga gamot sa AIDS sa pamamagitan ng pag-gouging sa mga programa ng tulong ng gobyerno na naapektuhan nang husto gayundin sa mga pribadong insurer, at isa sa mga dahilan kung bakit ako ay isang tagapagtaguyod ng panukalang inilalahad natin dito ngayon.”

“Bilang tugon sa kung ano ang tinitingnan namin at ng marami pang iba bilang 'predatory pricing' ng Gilead sa mga gamot nito, ipinagmamalaki namin ang pagsulong ngayon sa panukalang ito sa balota sa San Francisco na mangangailangan sa mga opisyal ng gobyerno na magtrabaho upang talagang mapigil ang mga naturang tumakas na gastos sa droga," idinagdag Jesse Brooks, isang matagal nang aktibista sa komunidad ng Bay Area at tagapagtaguyod ng panukala.

PANUKALA SA BALOTA na 'STOP RUNAWAY DRUG PRICING' ng AHF's SAN FRANCISCO

Ang inisyatiba sa balota ng Lungsod ng San Francisco ng AHF ay nangangailangan ng koleksyon ng humigit-kumulang 10,000 wastong lagda (9,703 eksakto) ng mga rehistradong botante sa San Francisco. Ang pagkolekta ng mga lagda ng botante ay magsisimula nang masigasig sa linggong ito sa buong San Francisco at magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taglamig (ang mga lagda ay dapat bayaran sa kalagitnaan ng Mayo 2013) na may pag-asang ang panukala ay madaling magiging kwalipikado at pagkatapos ay lalabas sa balota ng halalan sa Nobyembre 5, 2013 sa San Francisco . Kabilang sa mga tagapagtaguyod ng panukala sa balota Dr. Lisha Wilson, Direktor ng Medikal, San Francisco Healthcare Center, AIDS Healthcare Foundation; Jesse Brooks, isang aktibista sa komunidad; at Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation.

Ang sumusunod ay ang TITLE & SUMMARY na inihanda ng City Attorney of San Francisco para sa panukalang inilathala kasama ng PAUNAWA NG LAYUNIN NA IPAGDAG ANG PETISYON, na tumakbo sa San Francisco salaysay, Lunes, Nobyembre 12, 2012:

Pagbili ng Inireresetang Gamot
Bumili ang San Francisco ng mga inireresetang gamot para sa mga programang medikal na pinapatakbo ng Lungsod. Ang San Francisco ay nagpapatakbo ng mga programa sa paggamot sa inpatient sa San Francisco General Hospital, Laguna Honda Hospital, at sa kulungan ng San Francisco. Nagpapatakbo din ito ng mga programa sa paggamot para sa outpatient sa mga ospital at klinika ng Lungsod. Halimbawa, nagbibigay ang San Francisco ng mga inireresetang gamot sa maraming kalahok sa programang Healthy San Francisco, na nag-aalok ng pangangalagang pangkalusugan sa mga hindi nakasegurong residente ng San Francisco na nakakatugon sa mga kinakailangan sa kita.

Ang San Francisco ay gumagastos ng mahigit $23 milyon bawat taon sa mga inireresetang gamot. Kabilang dito ang humigit-kumulang $3.5 milyong dolyar taun-taon sa mga gamot na antiretroviral upang gamutin ang mga inpatient na may HIV at mga kaugnay na kondisyon.

Pinahihintulutan ng batas ng lungsod ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng San Francisco na gumamit ng mga kumpanya sa labas upang makipag-ayos ng mga presyo at bumili ng mga inireresetang gamot. Para sa mga gamot sa inpatient, kabilang ang mga gamot para sa mga bilanggo, ang Lungsod ay gumagamit ng isang kumpanya sa labas na nakikipagnegosasyon sa mga presyo ng gamot sa mga tagagawa ng gamot. Para sa mga gamot sa outpatient, nakikilahok ang Lungsod sa isang pederal na programa na nag-aalok ng malaking diskwento sa mga inireresetang gamot. Upang matiyak na ito ay nananatiling karapat-dapat para sa programang ito, ang Lungsod ay gumagamit ng isang pederal na piniling kumpanya upang makipag-ayos ng mga presyo at bumili ng mga iniresetang gamot para sa outpatient.

Ang iminungkahing panukala ay gagawing patakaran ng Lungsod na gamitin ang lahat ng magagamit na pagkakataon upang bawasan ang presyo ng mga inireresetang gamot. Ito ay magtatatag bilang patakaran ng Lungsod na ang San Francisco ay direktang makipag-ayos sa mga tagagawa ng gamot at maghangad na magbayad ng mas mababa para sa mga mahahalagang gamot na binibili ng Lungsod. Itatatag din bilang patakaran ng Lungsod na hilingin ng San Francisco sa mga kinatawan nito sa estado at pederal na pamahalaan na i-sponsor ang batas na bawasan ng isang ikatlong kasalukuyang presyo ng gamot na binabayaran ng lahat ng antas ng pamahalaan.

Kung ang iminungkahing panukala ay pinagtibay, ang Lupon ng mga Superbisor ay kinakailangan na
pag-aralan ang patakaran at tukuyin kung anong aksyon, kung mayroon man, ang angkop na ipatupad
ang patakaran. [Department of Elections file no. 12-03]

Ang sumusunod ay ang paunang wika ng PAHAYAG NG MGA DAHILAN para sa panukala ng balota ng San Francisco na 'Stop Runaway Drug Pricing' ng AHF:

“Ang mga tao ng San Francisco na nagnanais na matiyak ang pinakamataas na access sa mga gamot na nagliligtas-buhay sa lahat ng mga mamamayan ng lungsod, estado at bansa ay nagpasiya na gamitin ang lahat ng pagkakataong taglay ng pamahalaang munisipal upang ibaba ang presyo ng mga inireresetang gamot. Ang ating lungsod ay may napakalaking populasyon ng mga taong nahawaan ng HIV at ang mga presyo ng gamot ay may malaking epekto sa ating pananalapi.

Ang inisyatiba na ito ay nangangailangan na ang San Francisco ay pumasok sa direktang negosasyon sa mga tagagawa ng gamot upang magbayad ng mas mura para sa mga mahahalagang gamot na binibili nito. Bilang karagdagan, ang mga delegasyon ng San Francisco sa Lehislatura ng California at ang Kongreso ng US ay hinihiling na magsagawa ng batas upang bawasan ang kasalukuyang mga presyo ng gamot na binabayaran ng lahat ng antas ng pamahalaan ng hindi bababa sa isang ikatlo.

Ang pinakamalaking gumagawa ng gamot sa HIV na Gilead Sciences, na matatagpuan sa Bay Area ay nakakuha ng rekord na kita at ang CEO nito ay kumikita ng $53 milyon, habang libu-libong mga pasyente ng HIV ang nahirapan sa mga listahan ng naghihintay para sa mga gamot sa buong Estados Unidos at Estado ng California at mga lungsod nito. nahihirapang bayaran ang kanilang mga bayarin. Habang sinisimulan ng bansa ang reporma sa pangangalagang pangkalusugan, na magdadala ng sampu-sampung milyong bagong nagbabayad na mga customer sa industriya ng parmasyutiko, ang industriyang ito ay dapat kumilos sa isang responsableng paraan - ang San Francisco ay maaaring manguna."

Pinasabog ng AHF ang Pandaigdigang Pondo para sa “Hatchet Job” Sa Pagpapaputok Inspector General
San Francisco Chronicle: Polk Street, SF