Itinapon ng Fed Court ang mga Pagbawas sa Parmasya ng California

In Balita ng AHF

Permanenteng Inaatasan ng Hukuman ng Pederal ang Departamento ng Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan (DHCS) ng Estado ng California—ang Ahensya na Nangangasiwa sa Programa ng Medicaid ng Estado—Mula sa Pagpapatupad ng Batas ng California na Nagbawas ng mga Reimbursement para sa mga Safety Net Provider na Lumalahok sa Federal 340B Drug Pricing Program

LOS ANGELES (Mayo 7, 2013)-Sa matinding pagsaway sa mga opisyal ng California Medicaid, pinawalang-bisa ng isang pederal na hukuman ang isang batas ng estado ng California na nananakit sa mga tagapagbigay ng medikal na safety net na lumalahok sa isang pederal na programa na kilala bilang 340B Drug Pricing Program, na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan na nangangalaga sa mga taong kulang sa serbisyo upang bumili ng mga gamot sa outpatient sa mga may diskwentong presyo.

Noong Biyernes, pinasiyahan ng United States District Court, Central District of California, na ang nasasakdal na si Toby Douglas, Direktor ng California Department of Health Care Services (DHCS) at “…ang kanyang mga ahente, tagapaglingkod, empleyado, abogado, kahalili, at lahat ng nagtatrabaho kasama niya, ay permanenteng ipinag-uutos na ipatupad ang Seksyon 14105.46.” (ng California's Welfare and Institutions Code) Ang desisyon ay dumating sa kaso na 'AIDS Healthcare Foundation vs. Toby Douglas, Direktor ng California Department of Health Services et al' (case number CV 09-8199-R). Ang legal na aksyon, na inihain ni AIDS Healthcare Foundation (AHF), hinamon ang pagtatangka ng Estado na lutasin ang mga problema sa pananalapi nito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga pagbabayad sa gamot sa 340B na mga tagapagbigay ng safety net at pagpilit sa kanila na tumanggap ng isang halaga na walang alinlangan na hindi kayang sakupin ang kanilang aktwal na mga gastos sa pagbibigay. Pinagbigyan ng korte ang mosyon ng AHF para sa buod ng paghatol dahil:
“(a) nabigo ang Estado ng California at ang Nasasakdal na makakuha ng pederal na pag-apruba ng isang pagbabago sa plano ng estado bago ipatupad ang Seksyon 14015.46, at (b) hindi isinasaalang-alang ng Lehislatura o ng Nasasakdal ang nauugnay na Titulo 42 USC § 1396(a)(30)( A) mga salik bago ipatupad ang Seksyon 14105.46.”

Sa madaling salita, binawasan ng Estado ang 340B na reimbursement ng gamot ng mga provider – ngunit hindi ang sa kanilang mga katapat sa komersyal na parmasya – nang hindi isinasaalang-alang kung ang paggawa nito ay naaayon sa kahusayan ng programa ng Medicaid, ekonomiya, at kalidad ng pangangalaga sa benepisyaryo, at hindi rin isinasaalang-alang ng Estado kung ang Seksyon 14105.46 ay magkakaroon ng masamang epekto sa pag-access ng mga benepisyaryo ng Medi-Cal sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa parehong lawak ng pangkalahatang publiko.

"Ang pederal na hukuman ay sinampal ang isa pang pagsisikap ng estado ng California upang ayusin ang mga problema nito sa badyet sa likod ng mga mahihirap at walang kapangyarihan," sabi ni Laura Boudreau, Chief Counsel for Operations para sa AHF. “Ito ay isang mahalagang tagumpay para sa mga tagapagbigay ng safety net sa buong California at sa buong bansa. Salamat sa desisyon ng korte, ang mga ahensya ng Medicaid ng Estado ay hindi maaaring mag-isa ng mga tagapagbigay ng safety net, magbayad sa kanila ng mas mura para sa parehong mga serbisyo kaysa sa binabayaran nila sa malalaking parmasya tulad ng CVS at Walgreen's, habang umaasa silang papasanin ang pasanin ng pangangalaga sa pinakamasakit at nangangailangan ng estado. mga residente. Sa pamamagitan ng pagpapawalang-bisa sa batas, ang 340B provider ay naibabalik sa isang mas level playing field, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magpatuloy sa kanilang mahahalagang misyon.

Ayon sa website para sa Health Resources and Services Administration (HRSA), na nangangasiwa at nangangasiwa sa programang 340B, “Ang layunin ng 340B Program ay pahintulutan ang mga sakop na entity “na maabot ang kakaunting mga mapagkukunang Pederal hangga't maaari, maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at magbigay ng mas komprehensibong mga serbisyo.” HR Rep. No. 102-384(II), noong 12 (1992).”

Daan-daang Pumila para sa NoHo Out of the Closet Opening
Ipinagdiriwang ng Amsterdam Out of the Closet ang Isang Taon ng Negosyo na may "A Royal Birthday"