Ang Konseho ng Lungsod ay Nagboto ng 'Makasaysayang' Upang Lumikha ng Komisyon sa Pangkalusugan ng Lungsod ng Los Angeles

In Balita ng AHF

Bumoto ng nagkakaisa ang Konseho para sa komisyon ng LA na pangasiwaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Lungsod. 

Ang Komisyon sa Pangkalusugan, na bubuuin ng 15 miyembrong itinalaga ng mga miyembro ng Konseho ng Lunsod, ay kakailanganing maglathala ng taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan tungkol sa mga pangangailangan at layunin sa kalusugan ng Lungsod at hilingin sa Konseho ng Lungsod na isaalang-alang at tumugon sa Komisyon. taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan sa isang pampublikong pagpupulong. Ang County ng Los Angeles ay nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa 85 sa 88 lungsod sa County—kabilang ang Los Angeles—na kumakatawan sa 40% ng populasyon ng County.

LOS ANGELES (Mayo 27, 2013) Mga tagapagtaguyod ng kalusugan at pampublikong patakaran na kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang isang makasaysayang boto ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles na nagbibigay daan para sa paglikha ng Los Angeles City Health Commission upang pangasiwaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lungsod. Ang County ng Los Angeles ay kasalukuyang nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa 85 sa 88 lungsod sa County—kabilang ang Lungsod ng Los Angeles—na kumakatawan sa 40% ng populasyon ng County.

Sa isang nagkakaisang boto kaninang araw, inaprubahan ng lahat ng 15 miyembro ng City Council ang paglikha ng Los Angeles City Health Commission, isang katawan na bubuuin ng 15 miyembro na hihirangin ng mga miyembro ng City Council. Hihilingin sa Komisyon na maglathala ng taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan tungkol sa mga pangangailangan at layunin sa kalusugan ng Lungsod at hilingin din sa Konseho ng Lungsod na isaalang-alang at tumugon sa taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan ng Komisyon sa isang pampublikong pagpupulong.

Ang makasaysayang boto ay naging tugon sa isang inisyatiba sa balota na pinangunahan ng limang tagapagtaguyod ng kalusugan at patakaran na kaanib sa AHF na magpapahintulot sa mga botante ng Los Angeles na magtimbang sa paglikha ng naturang Los Angeles City Health Commission.

Noong Abril, nagsumite ang mga tagapagtaguyod ng 103,093 pirma ng botante (nangangailangan ng 67,635 wastong lagda) upang maging kuwalipikado sa panukala. Noong unang bahagi ng Mayo, si Jimmy Pak, Hepe ng Election Division ng Los Angeles City Clerk's office, ay naglabas ng 'Certificate of Sufficiency' na pormal na nag-aabiso sa mga nagsusulong na ang sapat na bilang ng mga lagda ng botante na isinumite ng grupo bilang suporta sa panukala ay napatunayan, at bilang resulta, ang panukala ay kuwalipikadong mailagay sa isang balota sa harap ng mga botante ng Lungsod ng Los Angeles.

Ang panukala ay malamang na lumabas sa balota ng halalan sa Lungsod ng Los Angeles noong Nobyembre 2014; gayunpaman, sa ilalim ng batas ng halalan, ang panukala ay kailangan ding ilagay sa Konseho ng Lungsod ng Los Angeles para sa pagsasaalang-alang nito. Ang Konseho ay may opsyon na tanggapin ang panukala nang tahasan bilang nakasulat at isinumite o payagan itong magpatuloy sa isang pormal na boto sa buong lungsod ng mga residente ng Los Angeles.

"Sa makasaysayang boto nito ngayon, pinangangasiwaan ng Lungsod ng Los Angeles ang mga serbisyong pangkalusugan nito at kumikilos upang kontrolin ang sarili nitong kapalaran patungkol sa kalusugan at kapakanan ng mga mamamayan nito sa pamamagitan ng paglikha nitong LA City Health Commission," sabi ni Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “Ang komisyon ay nagpapakita ng isang ginintuang pagkakataon para sa mas mataas na pananagutan at input sa mga opisyal ng Lungsod—at mga residente—tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa lungsod. Para sa marami, hindi gumagana ang status quo. Ngayon, may bagong araw na sumisikat sa Lungsod at County ng Los Angeles. Ito ay maaaring at dapat ay isang pakikipagtulungan na nagpapahusay sa mga resulta ng kalusugan habang mas mahusay na nagta-target at naglalagay ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lungsod. Nagpapasalamat kami sa Konseho ng Lungsod sa pagkilala sa pangangailangan para sa, at kahalagahan ng paglikha ng naturang komisyon sa kalusugan ng lungsod.

Ayon sa wika ng petisyon na isusumite ng mga tagapagtaguyod ng panukala sa mga opisyal ng halalan ng Lungsod, ang iminungkahing ordinansa, na pinamagatang, 'Paglikha ng Los Angeles City Health Commission. Initiative Ordinance, ay:

“…lumikha ng Los Angeles City Health Commission na binubuo ng 15 miyembro na hinirang ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nag-aatas sa bagong Komisyon na maglathala ng taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan tungkol sa mga pangangailangan at layunin sa kalusugan ng Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nangangailangan ng Konseho ng Lungsod na isaalang-alang at tumugon sa taunang plano ng serbisyong pangkalusugan ng Komisyon sa isang pampublikong pagpupulong. Ang County ng Los Angeles ay nagbibigay na ngayon ng mga serbisyo sa pampublikong kalusugan sa Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nag-aatas sa Komisyon na suriin at iulat ang isang sample ng mga kontrata ng County para sa mga serbisyong pangkalusugan sa Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nag-aatas sa Konseho ng Lungsod na suriin kung ang Lungsod ay dapat magpatuloy na makipagkontrata sa County para sa mga serbisyo sa pampublikong kalusugan at pag-aralan ang pagiging posible ng paglikha ng isang independiyenteng departamento ng kalusugan ng Lungsod.”

Ambisyosong Bagong Diskarte sa HIV sa Latin America at Caribbean Pinuri ng AHF
Ang Editoryal ng NY Times ay Binibigyang-diin ang Mga Pag-aalala sa AHF sa HIV Prevention Pill