Panukala sa Paglikha ng LA City Health Commission Naging Batas

In Balita ng AHF

Nabigo si Mayor Garcetti na lagdaan o i-veto ang item, kaya naging batas ang paggawa ng City Health Commission. 

Dalawang linggo na ang nakalilipas, ang Konseho ng Lungsod ng Los Angeles ay bumoto nang nagkakaisa upang magpatibay ng isang panukala upang lumikha ng isang komisyon upang pangasiwaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Lungsod ng Los Angeles. Sa ilalim ng LA City Charter,  “…Kung hindi inaprubahan o i-veto ng Alkalde ang isang ordinansa alinsunod sa seksyong ito sa loob ng sampung araw pagkatapos nitong iharap sa kanya, ang ordinansa ay magiging kasing epektibo na parang pinirmahan ng Alkalde.”

 

LOS ANGELES (Hunyo 9, 2013) Mga tagapagtaguyod ng kalusugan at pampublikong patakaran na kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayong gabi ay pinasigla ang balita na naging batas ngayon ang isang panukalang lumikha ng Los Angeles City Health Commission upang pangasiwaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Lungsod ng Los Angeles. Nahaharap sa sampung araw na takdang panahon para sa pagkilos ng alkalde, nabigo si Los Angeles Mayor Eric Garcetti na lagdaan o i-veto ang panukala, kaya ito ay naging batas na ngayon.

Dalawang linggo na ang nakalilipas, ang Konseho ng Lungsod ng Los Angeles ay bumoto nang nagkakaisa upang pagtibayin ang panukala, na unang dumating sa Konseho bilang tugon sa isang hakbangin sa balota na pinangunahan ng limang tagapagtaguyod ng kalusugan at patakaran na kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF). Ang panukala sa balota, na malamang na lumabas sa balota ng halalan noong Nobyembre 2014, ay magbibigay-daan sa mga botante ng Los Angeles na magtimbang sa paglikha ng naturang Los Angeles City Health Commission.

Sa halip, sa Mayo 27th, 15 miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles ang tahasang nagpatibay ng panukala bilang nakasulat at isinumite sa mga botante para lagdaan. Sa ilalim ng Los Angeles City Charter [Artikulo II. Seksyon 250. Sub (b)], ang ordinansa ay ihaharap sa Alkalde at,“…Kung hindi inaprubahan o i-veto ng Alkalde ang isang ordinansa alinsunod sa seksyong ito sa loob ng sampung araw pagkatapos nitong iharap sa kanya, ang ordinansa ay magiging kasing epektibo na parang pinirmahan ng Alkalde.”

"May isang tunay na bagong araw na sumisikat sa Lungsod at County ng Los Angeles bilang resulta ng panukalang ito ng LA City Health Commission na naging batas ngayon," sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa limang pinangalanang tagapagtaguyod ng inisyatiba sa balota. “Ang komisyong ito ay nag-aalok ng ginintuang pagkakataon para sa mas mataas na pananagutan sa mga opisyal ng Lungsod—at mga residente—tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa mga residente ng lungsod. Ang komisyon na ito ay maaaring at dapat ay isang pakikipagtulungan na nagpapahusay sa mga resulta ng kalusugan habang mas mahusay na nagta-target at naglalagay ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lungsod. Kami ay nasasabik sa pagpapatibay nito sa batas at nangangako na susubaybayan ang paglikha at pag-unlad nito sa mga darating na buwan at taon.

Ang County ng Los Angeles ay kasalukuyang nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa 85 sa 88 lungsod sa County—kabilang ang Lungsod ng Los Angeles—na kumakatawan sa 40% ng populasyon ng County. Ang mga tagapagtaguyod sa likod ng panukalang-batas sa balota ay naniniwala na ang mga residente ng Lungsod ng Los Angeles ay madalas na maikli ang pagbabago sa mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay ng County at naniniwala ang isang Komisyon sa Pangkalusugan ng Lungsod ay maaaring magbigay ng bagong antas ng pananagutan at pangangasiwa.

Ang Komisyon sa Pangkalusugan ng Lungsod ng Los Angeles ay bubuuin ng 15 miyembro na hinirang ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod. Kakailanganin ng Komisyon na maglathala ng taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan tungkol sa mga pangangailangan at layunin sa kalusugan ng Lungsod at hilingin din sa Konseho ng Lungsod na isaalang-alang at tumugon sa taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan ng Komisyon sa isang pampublikong pagpupulong.

 

Background sa Panukala sa Balota para Lumikha ng Komisyon sa Pangkalusugan ng Lungsod ng LA

Noong Abril, nagsumite ang mga tagapagtaguyod ng 103,093 pirma ng botante (nangangailangan ng 67,635 wastong lagda) upang maging kuwalipikado sa panukala. Noong unang bahagi ng Mayo, si Jimmy Pak, Hepe ng Election Division ng Los Angeles City Clerk's office, ay naglabas ng 'Certificate of Sufficiency' na pormal na nag-aabiso sa mga nagsusulong na ang sapat na bilang ng mga lagda ng botante na isinumite ng grupo bilang suporta sa panukala ay napatunayan, at bilang resulta, ang panukala ay kuwalipikadong mailagay sa isang balota sa harap ng mga botante ng Lungsod ng Los Angeles.

Gayunpaman, sa ilalim ng batas ng halalan, ang panukala ay kailangan ding ilagay sa Konseho ng Lungsod ng Los Angeles para sa pagsasaalang-alang nito. Ang Konseho ay may opsyon na tanggapin ang panukala nang tahasan bilang nakasulat at isinumite o payagan itong magpatuloy sa isang pormal na boto sa buong lungsod ng mga residente ng Los Angeles. Ang Konseho ay nagkakaisang pinagtibay ang panukala.

Ayon sa wika ng petisyon na isinumite ng mga nagsusulong ng panukala sa mga opisyal ng halalan ng Lungsod, ang iminungkahing ordinansa, na pinamagatang, 'Paglikha ng Los Angeles City Health Commission. Initiative Ordinance,' ay:

 “…lumikha ng Los Angeles City Health Commission na binubuo ng 15 miyembro na hinirang ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nag-aatas sa bagong Komisyon na maglathala ng taunang plano ng mga serbisyong pangkalusugan tungkol sa mga pangangailangan at layunin sa kalusugan ng Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nangangailangan ng Konseho ng Lungsod na isaalang-alang at tumugon sa taunang plano ng serbisyong pangkalusugan ng Komisyon sa isang pampublikong pagpupulong. Ang County ng Los Angeles ay nagbibigay na ngayon ng mga serbisyo sa pampublikong kalusugan sa Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nag-aatas sa Komisyon na suriin at iulat ang isang sample ng mga kontrata ng County para sa mga serbisyong pangkalusugan sa Lungsod. Ang iminungkahing ordinansa ay nag-aatas sa Konseho ng Lungsod na suriin kung ang Lungsod ay dapat magpatuloy na makipagkontrata sa County para sa mga serbisyo sa pampublikong kalusugan at pag-aralan ang pagiging posible ng paglikha ng isang independiyenteng departamento ng kalusugan ng Lungsod.”

 

ANO: MEDIA AVAILABILITY

Ang panukala sa balota na lumilikha ng Los Angeles City Health Commission upang pangasiwaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Lungsod ay nagiging batas.

KAILAN: MARTES, Hunyo 10th  2014

CONTACT:    Ged Kenslea, Sinabi ni AHF Dir. of Communications (323) 791-5526 cell (323) 308-1833 work 
Gabay sa 'Mga Prinsipyo sa Pag-iwas' Misyon ng AHF
Review-Journal: Naabot ang settlement sa (NV) rapid HIV testing case