Natalo ang LA County ng Isa pang Round sa Korte sa AHF

In Balita ng AHF

LOS ANGELES (Hunyo 16, 2015) — Presidente ng AIDS Healthcare Foundation Michael weinstein ay naglabas ng sumusunod na pahayag ngayon bilang tugon sa Los Angeles County na nawalan ng legal na hamon na pilitin ang AHF, isang matagal nang hindi-para sa tubo, na magbayad ng mga buwis sa ari-arian:

“Sa isang patuloy na kampanya ng panliligalig laban sa AHF, hinamon ng LA County ang exemption ng AHF mula sa mga buwis sa ari-arian kung saan ito ay karapat-dapat bilang isang nonprofit, charitable na organisasyon at nawala. Isang hukom ng Superior Court ng Los Angeles ang nagpasya na ang AHF ay may karapatan sa ganap na exemption para sa mga ari-arian na pinag-uusapan sa kaso na inihain laban sa County. Ang AHF ay nagmamay-ari ng ari-arian sa LA County mula noong 1992 at hindi pa nasingil ang foundation ng anumang buwis sa ari-arian. Gayunpaman, pagkatapos na tumindi ang pagpuna ng AHF sa katiwalian sa County, hinangad ng County ang lahat ng paraan upang makaganti laban sa pundasyon. Matagumpay na hinamon ng AHF ang County sa Korte at nanalo…muli.”

Pinagbigyan ng Los Angeles County Superior Court ang mosyon ng AHF para sa buod na paghatol sa Case Number BC544498, AIDS Healthcare Foundation kumpara sa County ng Los Angeles, at nagpasya na ang Carl Bean House at Linn House ng organisasyon, mga dating hospice ng AIDS na ngayon ay ginagamit para sa mga medikal na klinika at ang pagpapatakbo ng mga planong pangkalusugan ng HIV na may mababang kita, nakakatugon sa mga kwalipikasyon para sa mga hindi pangkalakal na pagbubuwis sa buwis sa ari-arian. Inutusan ng Korte ang County na i-refund ang perang naunang binayaran ng AHF.

Ang Pangulo ng AHF ay Tumawag ng Pansin sa "Ang Digmaan Laban sa Pag-iwas" Sa isang Bagong Editoryal na Kampanya ng Ad
Sinusuportahan ng LA County ang Gamot sa Pag-iwas sa HIV, Ngunit May Mga Alalahanin ang Mga Opisyal ng Kalusugan