Ang 'Affordable Housing Act' ng California ay nagsasabing, 'OO' sa Panukala #10!

In Balita ni K Pak

Itinalaga ng Sekretaryo ng Estado ng California na si Alex Padilla ang Balota #10 sa Affordable Housing Act, isang panukala sa balota upang ipawalang-bisa ang Costa-Hawkins Rental Housing Act of 1995. Ang panukala ay magpapawalang-bisa sa kontrol ng estado na nagbabawal sa halos lahat ng kontrol sa renta sa buong estado at ibabalik ang paggawa ng desisyon sa upa regulasyon at kontrol sa mga lokal na komunidad.

"10 Sa Sampung Tao ang Alam na Masyadong Mataas ang Renta!"

California's Abot-kayang Batas sa Pabahay, na magpapawalang-bisa sa Costa Hawkins Rental Housing Act of 1995 at magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa upa sa mga komunidad sa buong estado, ay tatawagin na ngayong Balota Measure #10. Mas maaga ngayong araw, itinalaga ng tanggapan ng Kalihim ng Estado ng California na si Alex Padilla ang Balota #10. sa panukala, na lalabas sa balota ng Nobyembre 2018.

Noong Abril ng taong ito, ang mga tagapagtaguyod ng Affordable Housing Act ay nagsumite ng higit sa 595,000 mga lagda ng botante na kumalat sa 58 mga county ng California upang maging kuwalipikado sa panukala. Dalawang linggo na ang nakalipas, pormal na ang opisina ng Kalihim ng Estado ng California sertipikadong ang kusa.

“Ballot Measure #10—Kami ay nasasabik na magkaroon ng numero para sa Affordable Housing Act habang kami ay nagsusumikap para sa kung ano ang alam naming magiging isang mahigpit na kampanya na humahantong sa balota ng Nobyembre dito sa California, kung saan ang upa ay masyadong mataas!," sabi Elena Popp, Executive Director ng Eviction Defense Network, isa sa tatlong tagapagtaguyod ng inisyatiba. “Sa lalong madaling panahon, ang mga botante ng California sa lahat ng mga guhit ay magkakaroon ng pagkakataong magtimbang upang maibalik ang lokal na kontrol sa paggawa ng desisyon sa kontrol at regulasyon sa upa, ang lugar na dati nitong kinabibilangan. Bumoto ng 'Oo' sa #10!' upang payagan ang pagpapalawak ng kontrol sa upa sa mga komunidad sa buong estado!”

“Milyun-milyong residente ng California ang nagpupumilit na makabili ng upa at makatustos at hindi na makapaghintay pa para bawiin ang kapangyarihang tugunan ang krisis sa abot-kayang pabahay sa kanilang sariling mga komunidad,” sabi Christina Livingston, Executive Director ng Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action). “Ang oras na para sa pag-upa ng mga panginoong maylupa ng kumpanyang pinag-uutos ng Costa-Hawkins, ang hindi inaakalang batas ng estado ng California na pumapabor sa walang pusong kasakiman. Sa darating na Nobyembre, maibabalik ng mga botante ang kapangyarihan upang palawakin ang kontrol sa upa sa kanilang sariling mga lokal na komunidad at bigyan ng pagkakataon ang milyun-milyong taga-California na manatili sa kanilang mga tahanan.”

Aksyon ng ACCE, AIDS Healthcare Foundation (AHF) at ang Eviction Defense Network (edn) ay ang tatlong tagapagtaguyod ng inisyatiba.

Ang Affordable Housing Act ay magsasara ng butas sa pagkontrol sa upa, na nilikha ng Costa-Hawkins Act, na nagbabawal sa mga komunidad ng California na magtakda ng mga makatwirang limitasyon sa pagtaas ng upa sa mga bahay ng isang pamilya, condo at mga gusali na itinayo pagkatapos ng 1995, o ang taon na kontrol sa renta ay itinatag sa loob ng isang lungsod – 1978 sa kaso ng Los Angeles. (Ipinaliwanag ni Costa-Hawkins) Ang pagpasa sa Affordable Housing Act ay magbibigay sa mga lokal na komunidad ng isang kritikal na kasangkapan upang matugunan ang pinakamalalang krisis sa abot-kaya ng pabahay sa bansa. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang: www.affordablehousingact.org

Kinondena ng AHF ang 'Hindi Nararapat na Impluwensiya' ng PhRMA sa Kongreso; Inilantad ng Mga Ad na 'Politico' ang Mga Pagsisikap ng Industriya sa Kneecap 340B Drug Program
Ft. Ang mga Pinuno ng Lauderdale ay Nagkaisa para sa Pinakamalaking Mababang Kita at Abot-kayang Solusyon sa Pabahay ng South Florida