Inihain ng AHF si Mayor Garcetti, Lungsod ng LA Dahil sa Ilegal na Proseso ng Bid sa Pagpopondo ng HHH

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Inihain ng AHF si Mayor Garcetti, Lungsod ng LA Dahil sa Ilegal na Proseso ng Bid sa Pagpopondo ng HHH

Nakatanggap ang lungsod ng 19 na aplikasyon ng pondo ng HHH, na may isa mula sa AHF, bilang tugon sa paghahanap nito ng RFP “… upang magbigay ng suporta para sa mga makabagong produksyon ng pabahay at/o mga modelong pinansyal,” na may anim na parangal sa huli ay ipinagkaloob

Iginiit ng demanda ng AHF “Kumilos ang Lungsod nang di-makatwiran at kapritsoso sa proseso ng pagkuha nito para sa RFP…” upang igawad ang isang bahagi ng $1.2 bilyon sa mga pondo ng pabahay ng Prop. HHH. Layunin ng demanda na pilitin ang lungsod na “…sumunod sa sarili nitong mga regulasyon kapag nakikibahagi sa mapagkumpitensyang pag-bid para sa paggawad ng Mga Pondo ng Lungsod.”

LOS ANGELES (Nobyembre 5, 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay h PRESS TELECONFERENCE Martes, Nob., 5th at 10: 00 am PT upang ipahayag ang pagsasampa nito noong nakaraang linggo ng isang kaso laban sa Los Angeles Si Mayor Eric Garcetti at mga opisyal na nagtatrabaho para sa Los Angeles Housing+Community Investment Department (HCIDLA) bukod sa iba pa sa kung ano ang iginiit ng AHF ay ang iligal na pagkuha ng lungsod at proseso ng pag-bid sa kamakailang paggawad nito ng isang bahagi ng $1.2 bilyon sa mga pondo ng pabahay ng Proposisyon HHH na nilayon upang makatulong na maibsan ang krisis sa kawalan ng tirahan at abot-kaya sa pabahay sa Los Angeles.

Ang legal na aksyon, na naghahanap ng writ of mandate para pilitin ang lungsod “…sumunod sa sarili nitong mga regulasyon kapag nakikibahagi sa mapagkumpitensyang pagbi-bid para sa paggawad ng Mga Pondo ng Lungsod…” ay isinampa noong nakaraang linggo sa Superior Court ng Estado ng California para sa County ng Los Angeles (Case # 19STCP04532).

Bilang tugon sa RFP, nagsumite ang AHF ng panukala sa HCIDLA noong Hunyo na nagdedetalye ng mga kwalipikasyon ng AHF at humihiling ng pautang sa halagang $24,800,000 para itayo sa pagitan ng 248-262 unit ng permanenteng sumusuportang pabahay para sa mga single adult at matatanda, kabilang ang mga LGBTQ na indibidwal at mga taong naninirahan. na may malalang kondisyon sa kalusugan sa lugar ng Skid Row ng Los Angeles.

Bilang bahagi ng proseso ng RFP, nirepaso ng HCIDLA, ng Tanggapan ng Alkalde, at ng isang panel ng mga hukom ang lahat ng mga panukala at nagtalaga ng mga puntos sa bawat panukala. Ang huling puntos na puntos na itinalaga sa bawat panukala ay ginamit ng Lungsod upang gumawa ng mga rekomendasyon para sa pagpopondo/suporta. Noong huling bahagi ng Agosto, nakatanggap ang AHF ng abiso mula sa HCIDLA na tinanggihan ng Lungsod ang panukala ng AHF sa kabila ng katotohanang:

  • Ang AHF ang may pinakamababang bid, at
  • Ang AHF ang nag-iisang proyekto na aktwal ding nagmamay-ari ng lupa para sa mga iminungkahing yunit ng pabahay.

Noong Agosto 27, naghain ang AHF ng napapanahong apela sa desisyon “…alinsunod sa mga hayagang tuntunin ng RFP, na sinasabing ang pagsusuri sa RFP at proseso ng pagmamarka ay may depekto at ang mga nagresultang rekomendasyon (pagpopondo) ay di-makatwiran at kapritsoso.” Ang AHF ay nagsumite rin ng ilang mga kahilingan sa pampublikong rekord sa parehong departamento ng pamumuhunan sa pabahay at opisina ng Alkalde, mga kahilingan na paulit-ulit na tinanggihan o tinanggihan.

Iginiit ng kaso ng AHF na naubos na nito ang mga administratibong remedyo nito bago ang pagsasampa ng demanda na ito at ang proseso ng pagkuha para sa RFP para sa pagpopondo ng HHH ay hindi nakakasunod sa sariling mga regulasyon ng Lungsod.

Hinihiling ngayon ng AHF na isantabi ng Korte ang desisyon nito na tumatanggi sa pagpopondo sa AHF sa ilalim ng RFP at muling isaalang-alang ang Lungsod kung ang isang paggawad ng mga pondo para sa AHF sa ilalim ng RFP ay nararapat sa liwanag ng mga kinakailangan na ipinataw dito sa ilalim ng batas ng Lungsod at muling isaalang-alang ang ebidensya na pumapabor sa isang award ng pagpopondo sa AHF sa ilalim ng RFP.

Sa isang nauugnay at naunang aksyon, nagsampa ng kaso ang AHF noong huling bahagi ng Setyembre sa Superior Court ng Estado ng California para sa County ng Los Angeles (Case # 19STCP04094) laban sa Lungsod at Mayor Eric Garcetti dahil sa kabiguan ng lungsod na sumunod sa California Public Records Act (CPRA) bilang tugon sa paulit-ulit at hindi natutupad na mga kahilingan sa pampublikong talaan ng AHF tungkol sa parehong may depekto at ilegal na proseso ng pag-bid sa RFP na pagpopondo ng HHH.

Pinupuri ng AHF ang Naantala na Pre-Qualification ng WHO sa Ebola Vaccine
Ipinagdiriwang ng Nepal ang Ika-25 Taunang Araw ng Pambansang Condom