AIDS Healthcare Foundation Nag-aalok ng Emergency Facility para sa mga Pasyente ng COVID-19; Pinalakpakan ang Tugon sa Krisis ni Gov. Newsom

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

AIDS Healthcare Foundation Nag-aalok ng Emergency Facility para sa mga Pasyente ng COVID-19; Pinalakpakan ang Tugon sa Krisis ni Gov. Newsom

Kasunod ng pambuong-estadong panawagan sa pagkilos ni CA Governor Gavin Newsom, nag-aalok ang AIDS Healthcare Foundation isang 74-silid na motel na binili nito kamakailan, ngunit hindi pa naupahan bilang pabahay na walang tirahan, sa mga opisyal ng pederal, estado, o lokal na pansamantalang tirahan ng mga pasyenteng may coronavirus

 

LOS ANGELES (Marso 15, 2020) Kasunod ng pambuong estadong panawagan sa pagkilos ni Governor Newsom, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nag-aalok ng isang gusali sa Los Angeles—isang 74-bed na motel na muling ginawang tirahan para sa mga walang tirahan—na binili kamakailan ng AHF, ngunit hindi pa naupahan, sa mga opisyal ng pederal, estado, o lokal na pansamantalang tutuluyan at gamutin ang mga pasyente ng coronavirus.

 

Ang gusali ay pinamamahalaan ng Healthy Housing Foundation (HHF), ang housing provider division ng AHF na nag-aalok ng mababang kita at walang tirahan na pabahay.

“Matagal nang tinutugunan ng AIDS Healthcare Foundation ang mga emerhensiya sa kalusugan ng publiko — mula sa epidemya ng AIDS hanggang sa krisis sa Ebola hanggang sa krisis sa kawalan ng tirahan ng California,” sabi ng Pangulo ng AHF Michael weinstein. "Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan ang mga mahina sa panahong ito."

Ang AIDS Healthcare Foundation at Pabahay ay Isang Karapatan ng Tao (HHR), ang housing advocacy division ng AHF, ay pinalakpakan ang mga pagsisikap ni Gov. Gavin Newsom na mabilis na matugunan ang krisis sa coronavirus sa California. Hinihimok namin ngayon ang parehong estado at lokal na mga mambabatas na kumilos nang mabilis upang protektahan ang mga mahihinang nangungupahan at walang tirahan na mga residente.

 

"Ang mga taga-California, lalo na ang mga residenteng mababa ang kita at walang tirahan, ay nangangailangan ng agarang proteksyon habang lumalaganap ang krisis sa coronavirus," sabi ng Housing Is A Human Right Director René Christian Moya. “Dapat na tayong kumilos ngayon. Ang ligtas, matatag na pabahay - at mas malawak na pagkakaisa sa lipunan - ay mahalaga sa panahon ng emerhensiyang pampublikong kalusugan na ito."

 

Ang Housing Is A Human Right ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa buong estado at sa Los Angeles upang matiyak na ang mga nahalal na opisyal ay mabilis na aprubahan ang batas na nagpoprotekta sa mga residente. Kasama sa pagsisikap ng patakarang iyon ang walong (8) pangkalahatang prinsipyong ito:

 

  • Isang emergency moratorium sa pagtaas ng upa at pagpapaalis;
  • Isang emerhensiyang moratorium sa mga foreclosure ng mortgage;
  • Pagsususpinde ng labag sa batas na paglilitis sa detainer hanggang Marso 2020;
  • Ang pagsususpinde ng mga walang tirahan na kampo ay nagwawalis sa buong estado;
  • Emergency rental o mortgage tulong — o renta at mortgage forgiveness na sumasaklaw sa panahon ng idineklarang coronavirus emergency;
  • Pigilan ang mga pagsara ng utility sa panahon ng krisis;
  • Tiyakin na ang walang bahay ay makakapag-self-quarantine sa mga lansangan na may sapat na access sa sanitasyon at medikal na suporta;
  • Siguraduhin na ang mga shelter ay sapat na nakahanda upang magpatupad ng wastong mga pamamaraan ng social distancing at mapanatili ang mga kondisyong pangkalinisan para sa kapakanan ng kanilang mga residente.

Panghuli, hinihimok ng Housing Is A Human Right ang mga opisyal ng Los Angeles na gamitin ang mga gusaling walang tao bilang mga emergency shelter para sa mga pasyente ng coronavirus, kung saan maaari din silang tumanggap ng medikal na paggamot. Kasama sa mga naturang gusali ang Sunset Gordon apartment complex sa Sunset Boulevard at USC County Hospital.

# # #

 

 

 

Ang Ika-15 Taunang Florida AIDS Walk at Musicfest ng AHF ay IPINALILAN Dahil sa Mga Alalahanin sa COVID-19
International Condom Day Recap 2020