Mahalaga ang Pakikilahok sa Africa sa Pandemic Fund Mission

In Pagtatanggol, Global Featured, Balita ni Brian Shepherd

Kasunod ng kamakailang inaugural round ng mga alokasyon ng World Bank Pandemic Fund, hinihimok ng AIDS Healthcare Foundation ang Pondo na isama ang Africa CDC sa proseso ng paggawa at pagpapatupad bilang nangungunang panrehiyong pampublikong katawan ng kalusugan. Dapat ding suportahan ng Pondo ang mga bansa na may teknikal na tulong upang isulong ang matitinding panukala habang nagna-navigate ng bago at kumplikadong proseso ng aplikasyon.

“Naiintindihan namin na ang Pandemic Fund ay may mataas na gawain sa pagkuha ng mga mapagkukunan kung saan ang mga ito ay higit na kailangan sa kabila ng kakulangan ng pondo. Gayunpaman, hindi katanggap-tanggap na binalewala nito ang kilalang papel ng Africa CDC sa kontinente. Hinihimok namin ang Pondo na maging mas maagap sa pagpapahintulot sa mga institusyon tulad ng Africa CDC na maging mga entidad na nagpapatupad para sa mga gawad nito,” sabi ni AHF Africa Bureau Chief Dr. Penninah Iutung. "Ang proseso ng pag-aaplay para sa mga kinakailangang pondong ito ay dapat ding patas at suportahan ang mga bansang may pangangailangan ngunit maaaring walang kapasidad na buuin ang kanilang mga pakete ng aplikasyon upang matiyak na tumpak na maririnig ang kanilang mga boses."

Idinagdag ni Loretta Wong, Deputy Chief of Advocacy and Policy sa AHF at isang Global North Civil Society Representative para sa Pandemic Fund Governance Board, "Ang Lupon ay nagtrabaho nang husto upang mabalanse ang maraming mga parameter sa unang round ng mga pamamahagi ng grant, ngunit sa kasamaang-palad , ang limitadong pondo ay kasalukuyang isang malaking balakid. Dapat nating hikayatin ang lahat ng mga bansa na ibigay ang kanilang patas na bahagi sa Pandemic Fund upang matulungan ang lahat ng mga bansa na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga paglaganap ng nakakahawang sakit sa hinaharap.

Sa 19 na naaprubahang aplikasyon, inaprubahan lamang ng Pandemic Fund ang limang panukala mula sa Africa, kahit na ang rehiyon ay may pinakamataas na pasanin ng nakakahawang sakit sa mundo.

Pinalawak ng AHF ang Pangako sa Pagharap sa Kawalan ng Tahanan
Ang Panukala sa Pagkontrol sa Pagpapaupa ng CA ay Maagang Kwalipikado para sa Balota ng Nob. 2024 na may Malakas na Koalisyon