Napakaraming Paggamot-Nakaranasang Mga Taong Nabubuhay na may HIV sa OPERA® Cohort: Mga Katangian ng Populasyon at Mga Klinikal na Resulta. BMC Infectious Diseases, 23(91): 1-11.

Sa pamamagitan ng AHF