Desentralisadong Pangangalaga sa HIV Sa Panahon ng Pandemic ng COVID-19: Pagtiyak ng Ligtas na Serbisyong Nakabatay sa Komunidad. South African Medical Journal, 111(8): 698.

Sa pamamagitan ng AHF