Virologic Outcomes sa ART-Naïve Indibidwal na Nagsisimula ng Dolutegravir, Elvitegravir, Raltegravir o Darunavir: Isang Obserbasyonal na Pag-aaral. Mga Nakakahawang Sakit at Therapy, 9(1): 41-52.

Sa pamamagitan ng AHF