Cultural Adaptation at Psychometric Evaluation ng Kinyarwanda Version ng Diabetes‑39 (D‑39) Questionnaire. Kalusugan at Kalidad ng Buhay na Kinalabasan, 20(122): 1-14.

Sa pamamagitan ng AHF