Poland

AHF Poland ay ang pinakabagong karagdagan sa mga koponan ng ating bansa sa Europa. Manatiling nakatutok dahil magkakaroon tayo ng higit pang impormasyon sa programa ng bansa na paparating!

<< Bumalik sa Listahan ng mga Bansa

Mga Pinakabagong Video:

Pandaigdigang Araw ng Condom 2018

Higit pang Georgia Videos >>

Anna Szadkowska-Ciezka
Tagapamahala ng Programa ng Bansa


AHF Poland

 Tirahan TBA*
 Numero ng Telepono: TBA*
 email: TBA*
 Website: TBA*

 Facebook: Facebook
 Instagram: TBA*

Mga kliyente sa AHF Care: TBA*
Mga kliyenteng tumatanggap ng ART: TBA*


Mga taong nabubuhay na may HIV: TBA*
Prevalence rate ng mga nasa hustong gulang na 15-49: TBA*
Mga nasa hustong gulang na 15+ na may HIV: TBA*
Babaeng 15+ na may HIV: TBA*
UNAIDS - Poland - 2022