Ang Panukala na 'Stop Runaway Drug Pricing' ay Kwalipikado para sa Balota ng San Francisco, sabi ng Committee on Fair Drug Pricing (aka FAIR)

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

 

Ang koalisyon ng mga pangkat ng pangangalagang pangkalusugan, ang mga pinuno ng lungsod ay nag-anunsyo ng plano na pilitin ang mga kumpanya ng parmasyutiko na magbenta ng mas murang gamot sa mga San Franciscano.

SAN FRANCISCO (Marso 1, 2013)— Isang unang-sa-bansa na panukala sa pagpepresyo ng gamot na magpipilit sa mga kumpanya ng parmasyutiko na babaan ang halaga ng inireresetang gamot ay naging kwalipikado para sa balota ng Nobyembre sa San Francisco. Ang inisyatiba ng “Stop Runaway Drug Pricing” (aka Pagbili ng Inireresetang Gamot) ay magpapalakas ng access ng pasyente sa mga gamot na nagliligtas-buhay habang kumakain sa $23 milyon na ginagastos ng San Francisco bawat taon sa pagbibigay ng mga gamot na iyon. Ang panukala ay itinataguyod ng Committee on Fair Drug Pricing (AKA 'FAIR'), isang koalisyon ng mga lokal at pambansang grupo ng pangangalagang pangkalusugan na may malaking pagpopondo mula sa AIDS Healthcare Foundation.

"Kami ay nanginginig na magkaroon pormal na paunawa na ang aming inisyatiba sa Pagbili ng Inireresetang Gamot ay naging kwalipikado para sa balota,” sabi Michael weinstein, Pangulo ng AIDS Healthcare Foundation (AHF). “Habang binabayaran ng mga programa ng gobyerno ang karamihan sa mga pagbili ng droga sa bansang ito, naniniwala kami na ang isang estado na kasinglawak at kalakas ng California—at isang Lungsod at County tulad ng San Francisco—ay maaari at dapat gamitin ang kapangyarihan nito upang manindigan at makapigil sa pagtakas. pagpepresyo ng mga kumpanya ng gamot. Iyon ang dahilan kung bakit direkta naming dinadala ang isyung ito sa mga tao ng San Francisco noong Nobyembre sa pamamagitan ng panukalang ito sa balota.” 17,800 pirma ang nakolekta mula sa mga residente ng San Francisco para maging kwalipikado sa panukala.

Ang anunsyo ay pinuri ng San Francisco Board of Supervisors President David Chiu, na nagsabing ito ay kumakatawan sa isang napakahalagang pagkakataon para sa Lungsod na magkaroon ng matatag na paninindigan laban sa tumataas na mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan. "Ang mga gastos sa inireresetang gamot ay naglalagay ng napakalaking — at lumalaking - pinansiyal na pasanin hindi lamang sa ating mga residente at employer, kundi pati na rin sa mga lokal na pamahalaan na nagbabayad para sa safety net na nagpoprotekta sa mga pinaka-mahina sa loob ng ating komunidad," sabi ni Chiu. “Inaasahan kong makipagtulungan sa magkakaibang komunidad ng ating lungsod na nangangailangan ng kaluwagan mula sa mga gastos na ito at pagsuporta sa Inisyatibo sa Pagbili ng Inireresetang Gamot.”

“Ako rin, ay nalulugod na malaman na ang aming panukala sa balota ay kuwalipikadong mailagay sa harap ng mga botante ng San Francisco,” sabi ni Dr. Lisha Wilson, Direktor ng Medikal, San Francisco Healthcare Centers, AIDS Healthcare Foundation. “Ang mga gamot na may mataas na presyo para sa pinakamalubhang kondisyon ng kalusugan ay nagiging mas karaniwan, at mas mahal kaysa sa karamihan ng aking mga pasyente—at, sa katunayan, karamihan sa mga pasyente sa US—ay kumikita sa anumang partikular na taon. Nililimitahan ng pagpepresyo ng runaway na gamot ang pag-access sa mga gamot na nagliligtas-buhay sa pamamagitan ng pag-gouging sa mga programa ng tulong ng gobyerno at pati na rin ang mga pribadong insurer, at isa ito sa mga dahilan kung bakit ako ay isang tagapagtaguyod ng panukalang ito sa balota.”

ANG PANUKALA SA BALOTA na 'STOP RUNAWAY DRUG PRICING' SAN FRANCISCO

Ang tumataas na mga presyo ng gamot ay isa sa mga pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng halaga ng pangangalagang pangkalusugan sa Estados Unidos. Ang paggastos sa US para sa mga inireresetang gamot ay $234.1 bilyon noong 2008, halos anim na beses kaysa $40.3 bilyon na ginastos noong 1990. Ang pagtaas na ito ay lumampas sa paglaki ng paggasta para sa parehong ospital at doktor/klinikal na mga serbisyong pinagsama. Noong 2012, tumaas ng 3.6 porsiyento ang mga presyo ng inireresetang gamot, dalawang beses ang rate ng inflation ng pangangalagang pangkalusugan (1.7 porsiyento). Ang mas matataas na gastos na ito ay binabayaran ng mga mapagkukunang pinondohan ng nagbabayad ng buwis, tulad ng Medicaid, Medicare, at mga lokal na departamento ng kalusugan, na tumutustos sa halos kalahati ng lahat ng paggasta sa inireresetang gamot sa US bawat taon.

Ang tinatawag na "mga espesyal na gamot" (gamot na ginagamit sa paggamot sa HIV/AIDS, kanser, at diabetes, atbp.) ay nasa sentro ng nakakagambalang kalakaran na ito. Halimbawa, noong 2012, ang kabuuang paggasta sa mga espesyal na gamot ay tumaas ng higit sa 23 porsiyento noong 2012. Bilang karagdagan, mula noong 2000, ang average na presyo ng mga bagong gamot sa HIV/AIDS ay tumaas ng halos 70 porsiyento.

Ang sumusunod ay ang TITLE & SUMMARY na inihanda ng City Attorney of San Francisco para sa panukalang inilathala kasama ng PAUNAWA NG LAYUNIN NA IPAGDAG ANG PETISYON, na tumakbo sa San Francisco salaysay, Lunes, Nobyembre 12, 2012:

Pagbili ng Inireresetang Gamot

Bumili ang San Francisco ng mga inireresetang gamot para sa mga programang medikal na pinapatakbo ng Lungsod. Ang San Francisco ay nagpapatakbo ng mga programa sa paggamot sa inpatient sa San Francisco General Hospital, Laguna Honda Hospital, at sa kulungan ng San Francisco. Nagpapatakbo din ito ng mga programa sa paggamot para sa outpatient sa mga ospital at klinika ng Lungsod. Halimbawa, nagbibigay ang San Francisco ng mga inireresetang gamot sa maraming kalahok sa programang Healthy San Francisco, na nag-aalok ng pangangalagang pangkalusugan sa mga hindi nakasegurong residente ng San Francisco na nakakatugon sa mga kinakailangan sa kita.

Ang San Francisco ay gumagastos ng mahigit $23 milyon bawat taon sa mga inireresetang gamot. Kabilang dito ang humigit-kumulang $3.5 milyong dolyar taun-taon sa mga gamot na antiretroviral upang gamutin ang mga inpatient na may HIV at mga kaugnay na kondisyon.

Pinahihintulutan ng batas ng lungsod ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng San Francisco na gumamit ng mga kumpanya sa labas upang makipag-ayos ng mga presyo at bumili ng mga inireresetang gamot. Para sa mga gamot sa inpatient, kabilang ang mga gamot para sa mga bilanggo, ang Lungsod ay gumagamit ng isang kumpanya sa labas na nakikipagnegosasyon sa mga presyo ng gamot sa mga tagagawa ng gamot. Para sa mga gamot sa outpatient, nakikilahok ang Lungsod sa isang pederal na programa na nag-aalok ng malaking diskwento sa mga inireresetang gamot. Upang matiyak na ito ay nananatiling karapat-dapat para sa programang ito, ang Lungsod ay gumagamit ng isang pederal na piniling kumpanya upang makipag-ayos ng mga presyo at bumili ng mga iniresetang gamot para sa outpatient.

Ang iminungkahing panukala ay gagawing patakaran ng Lungsod na gamitin ang lahat ng magagamit na pagkakataon upang bawasan ang presyo ng mga inireresetang gamot. Ito ay magtatatag bilang patakaran ng Lungsod na ang San Francisco ay direktang makipag-ayos sa mga tagagawa ng gamot at maghangad na magbayad ng mas mababa para sa mga mahahalagang gamot na binibili ng Lungsod. Itatatag din bilang patakaran ng Lungsod na hilingin ng San Francisco sa mga kinatawan nito sa estado at pederal na pamahalaan na i-sponsor ang batas na bawasan ng isang ikatlong kasalukuyang presyo ng gamot na binabayaran ng lahat ng antas ng pamahalaan.

Kung ang iminungkahing panukala ay pinagtibay, ang Lupon ng mga Superbisor ay kinakailangan na
pag-aralan ang patakaran at tukuyin kung anong aksyon, kung mayroon man, ang angkop na ipatupad
ang patakaran. [Department of Elections file no. 12-03]

AIDS, Hepatitis C tagapagtaguyod protesta Gilead sa CROI; nagho-host din ng forum sa pagpepresyo ng droga
Spotlight: AHF Ethiopia - Paggamot, Pagsubok, at Pag-iwas sa Horn of Africa