Ang Mga Pagbabago sa Cal/OSHA Regs Sa Mga Condom Sa Porn ay inuuna ang Proteksyon ng Manggagawa

In Balita ng AHF

Nag-host ang Cal/OSHA Standards Board ng isang pampublikong pagdinig noong Huwebes, Mayo 21 sa San Diego para magbigay ng pampublikong komento sa mga iminungkahing pagbabago para linawin ang mga pamantayan ng Bloodborne Pathogens ng OSHA na partikular sa industriya upang mas maprotektahan ang mga adult na manggagawa sa pelikula sa California.

SAN DIEGO (Mayo 21, 2015) Pagkatapos ng pagkaantala ng mahigit limang taon, ang Cal/OSHA's Standards Board ay nag-host ng pampublikong pagdinig noong Huwebes, Mayo 21 sa 10:00 AM sa San Diego upang kumuha ng pampublikong komento sa at suriin ang mga iminungkahing pagbabago na baguhin at linawin ang mga pamantayan ng Bloodborne Pathogens ng Cal/OSHAhttp://www.dir.ca.gov/oshsb/Sexually_transmitted_infections.html> na may pagtukoy sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang upang mas maprotektahan ang mga manggagawa sa pelikulang nasa hustong gulang tungkol sa paggamit ng condom sa lahat ng pelikulang pang-adulto na kinunan sa California. Ang Lupon ay nakarinig ng patotoo mula sa mahigit 30 indibidwal sa isyu.

Upang maging malinaw, ang paggamit ng condom sa paggawa ng pelikulang pang-adulto sa California—isa sa dalawang estado lamang kung saan legal ang paggawa ng pelikulang pang-adulto—ay kinakailangan na sa ilalim ng mga batas ng Cal/OSHA Bloodborne Pathogens; gayunpaman, ang industriya ng pang-adulto ay higit na binalewala ang mga batas sa paggamit ng condom sa nakalipas na mga dekada na may kaunting mga legal o regulasyong epekto—kabilang ang kakulangan ng epektibong pagpapatupad ng Cal/OSHA.

Bilang resulta, noong Disyembre 17 2009, AIDS Healthcare Foundationhttps://www.aidshealth.org> (AHF) ay nagsumite ng pormal na petisyon sa Cal/OSHA Standards Board para magpulong ng advisory committee para amyendahan ang Bloodborne Pathogens Standard (CCR Title 8 §5193). Sa liham, hiniling ng AIDS Healthcare Foundation na ang Cal/OSHA ay “…linawin ang mga kinakailangang proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.”

Simula noon—lima-at-isang-kalahating taon na ang nakararaan—hindi bababa sa apat na adult na performer: Cameron Adams (2013), Joshua Rodgers (2013), Sofia Delgado (kanyang stage name, na-infect din noong 2013) at Derrick Burts (2010)— bawat isa ay nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang pang-adulto, habang libu-libong iba pang adult na performer ang nahawahan ng libu-libong iba pang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.

“Tungkol talaga ito sa proteksyon ng manggagawa, at para saan ang Cal/OSHA Standards Board. Para sa industriya ng pang-adulto, nalalapat na ang Bloodborne Pathogens Standard; gayunpaman, ang iminungkahing regulasyon, Seksyon 5193.1, ay nililinaw lamang ang umiiral na Pamantayan partikular para sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang,” sabi ni Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation.

"Mahalaga rin na tandaan na sa kabila ng mga pag-aangkin na ang mga binagong regulasyong ito ay lumalabag sa mga karapatan sa malayang pananalita ng mga gumaganap, parehong dininig ng pederal na hukuman at ng pederal na hukuman ng apela ang lahat ng mga argumento, at nalaman ng bawat isa na ang regulasyong ito ay, sa katunayan, ayon sa konstitusyon," idinagdag ni Whitney Engeran-Cordova, senior director ng Public Health Division ng AHF.

Pinupuri ng AHF ang Mas Malaking Access sa Pagsusuri sa HIV Sa Nevada
Sinusuportahan ng AHF ang Long Beach LGBT Community sa Pride Festival & Parade